تعداد جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی در 6 ماهه اول 1387، هم 16 هزار و 557 فقره بود که نسبت به 6 ماهه 83 بیش از 11 درصد رشد را نشان می‌دهد

 بر اساس آمار بانک مرکزی ارزش مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی در دولت هشتم 160 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش 287 هزار میلیارد تومانی و 179 درصدی در سه سال و نیم کاری دولت نهم به 447 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت له نقل از فارس، بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی در سال 1383 ، 29 هزار و 638 فقره بوده است که در سال 84 به 31 هزار و 205 فقره افزایش یافته است.

بر همین پایه در سال 85 تعداد این جوازها برای تاسیس واحدهای جدید به 54 هزار و 288 فقره و در سال 86 به 48 هزار و 163 فقره رسیده است که این میزات نسبت به سال 83 ، 62 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین تعداد جوازهای صادر شده برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی در 6 ماهه اول 1387 ، 16 هزار و 557 فقره بوده است که نسبت به 6 ماهه 83 بیش از 11 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر این اساس میزان مجوز سرمایه‌گذاری برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی در سال 83 ، 76 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان به 90 هزار میلیارد تومان در سال 84 افزایش یافته است.

میزان این سرمایه‌گذاری در سال 85 ، 142 هزار میلیارد تومان و در سال 86 ، بیش از 159 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 83 ، 109 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در 6 ماهه اول 87 ، 570 هزار میلیارد تومان برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی سرمایه‌گذاری شده است که نسبت به 6 ماهه سال 83 ، 47 درصد رشد را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی‌است در 4 سال کاری دولت هشتم-طی سال‌های 80 تا 83 بیش از 101 هزار و 385 فقره جواز برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی صادر شده است که این میزان با 48 درصد رشد در سه سال و نیم کاری دولت نهم به به بیش از 150 هزار فقره رسیده است.

بر همین اساس، 160 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری جهت تاسیس واحدهای جدید صنعتی در 4 سال فعالیت دولت هشتم اختصاص یافته است، در حالی که این میزان در سه سال و نیم کاری دولت نهم-از سال 84 تا نیمه 87- 447 هزار میلیارد تومان بوده است که بیش از 179 درصد رشد را نشان می‌دهد.