جریانات معترض بحرینی که غالبا از گروه‎های اسلامی گرا و شیعی به حساب می‎آیند، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احتمال حضور نظامی عربستان در بحرین برای سرکوب اعتراضات مردمی، از احتمال درخواست کمک از ایران برای پاسخ به این مداخله سخن گفتند.

حسن مشيمع رهبر جنبش حق بحرین که به عنوان یکی از اصلی‎ترین جنبش‎های مخالف بحرینی شناخته می‎شود، و پس از سال‎ها تبعيد سه روز پيش به منامه بازگشت گفت اگرارتش عربستان درامورداخلي بحرين دخالت كند، درآن صورت ارتش ايران نيزحق این دخالت را برای حمایت از معترضان بحرینی خواهدداشت.
مشیمع در گفتگو با روزنامه الا خبارچاپ لبنان گفت: اگرنظام حاكم بر بحرين به درخواست كمك ازعربستان متوسل شود درآن صورت مخالفان بحريني نيزحق خواهند داشت به نوبه خود به ايران متوسل شوند و از اين کشور بخواهند به نفع آنها مداخله كند.

مشيمع گفت حتي دخالت معنوي درامور يك كشور هم دخالت در امور ان کشور محسوب مي شود چه برسد به دخالت نظامي كه جاي خودش را دارد. وي افزود معمولا دخالت نظامي از طريق شوراي همكاري خليج فارس صورت مي گيرد.

الا خبارازمشيمع پرسيد نظر شما درباره دخالت عربستان در انقلا ب بحرين چيست؟ آيا سعوديها واقعا دخالت مي كنند؟

مشيمع نیز در پاسخ به این سوال گفت: نمي‎توانم برخي شايعات را مبني برمداخله نظامي عربستان تاييد يا تكذيب كنم. من هيچ اطلا عاتي در اين خصوص ندارم. اماهرگونه اقدام سعوديها خواه از طريق ارسال نيروي نظامي يا قراردادن ارتش عربستان در اختيار نظام حاكم بربحرين، به معناي دخالت رياض درامور داخلي اين كشور و نقض آشكار حاكميت آن بوده و درنتیجه برخلا ف قوانين بين المللي خواهد بود.

مشيمع درباره تشكيل جنبش جديد موسوم به تجمع ملي سني به رياست عبد اللطيف محمودكه خواستارشركت مخالفان بحريني درگفتگوها با دولت شده است گفت من نمي‎خواهم پيام‎هاي مثبت بدهم.

اما اين جنبش بخشي از اقدامات نظام بحرين است كه مي خواهد حركت مردم را خنثي كند و نظام بحرين به چنين تاكتيك‎هايي در مراحل گذشته عادت كرده است و من اميدوارم شان برادران اهل تسنن بالاتر از اين باشد و پيامشان براي سرزمين باشد نه براي حمايت از يك خانواده.

الا خبار از مشيمع پرسيد آيا خواسته شما به صورت صريح و واضح سرنگوني نظام (اسقاط النظام) است ياخواهان پادشاهي مشروطه هستيد؟ وي در پاسخ به این سوال گفت: پيش از قيام و زمانيكه جنبش كنوني شكل گرفت ما خواستاراصلا حات و اجراي پادشاهي مشروطه بوديم اماپس از قرباني شدن اين تعداد شهيد در انقلا ب بحرين كه در مقايسه با جمعيت اندك آن زياد است، نبايد بهاي اين جانفشاني‎ها كمتر از سرنگوني نظام باشد و مردم حق دارند خواستارسرنگوني نظام شوند و به خانواده سلطنتي حاكم يعني آل خليفه بي اعتماد باشند.

نظام بحرين با رفتار وحشيانه با تظاهرات و قتل عام آنها مرتكب اشتباه فاحشي شد. پادشاهي مشروطه حقيقي كه مانند انگليس خانواده سلطنتي فقط درحد تشريفات باشد و دولت را در اختيار نداشته باشد و هيچ يك از اعضاي آن نيز وزير نباشد نيز به نظرمردم بستگي دارد.

الاخبار از مشيمع درباره نقش جنبش حق درتحريك جوانان انقلا ب چهاردهم فوريه بحرين پرسيد که وي در این باره گفت: من نمي‎خواهم نقش خودمان رابرجسته‎ترازديگران كنم اما اين جوانان از تجربه هاي انقلا ب‎هايي كه درمنطقه خاورميانه درتونس ومصررخ داده است، استفاده كرده‎اند. ملت بحرين در مقاطع تاريخي متعدد جانفشاني كرده است تا درحكومت سهيم باشد اما در آن زمان مذاكره كننده قوي همانند اكنون وجودنداشت به همين سبب نتوانست به حقوق خوددست يابد.