در حالى كه خبرهاى ريز و درشت مدام از اهانت مقامات و ماموران عربستانى به زوار ايرانى حكايت دارد در اين سوى قصه، خبرهاى بسيارى از آزادى عمل اتباع عربستانى به خصوص اعضا و كارمندان سفارت اين كشور در تهران و در جهت دامن زدن به اغتشاشات و مسائل قوميتى حكايت دارد.

 

در همين زمينه برخى خبرها از ارسال كمك مالى وهابيون عربستان به اهل سنت شهرهاى جنوبى كشورتوسط يكى از اعضاى شاغل در سفارت عربستان حكايت دارد.

 

«ع. ف» كه از فعالين وهابيت است كمك هاى مالى فراوانى از كشورهاى عربستان و حوزه خليج فارس جهت حمله به اعتقادات مردم شهرهاى جنوبى دريافت و ارسال كرده است.