در حالى كه خبرهاى ریز و درشت مدام از اهانت مقامات و ماموران عربستانى به زوار ایرانى حكایت دارد در این سوى قصه، خبرهاى بسیارى از آزادى عمل اتباع عربستانى به خصوص اعضا و كارمندان سفارت این كشور در تهران و در جهت دامن زدن به اغتشاشات و مسائل قومیتى حكایت دارد.

 

در همین زمینه برخى خبرها از ارسال كمك مالى وهابیون عربستان به اهل سنت شهرهاى جنوبى كشورتوسط یكى از اعضاى شاغل در سفارت عربستان حكایت دارد.

 

«ع. ف» كه از فعالین وهابیت است كمك هاى مالى فراوانى از كشورهاى عربستان و حوزه خلیج فارس جهت حمله به اعتقادات مردم شهرهاى جنوبى دریافت و ارسال كرده است.