شبكه اطلاعاتي- رسانه اي عنكبوت مجددا به ترفند رمان نويسي و افسانه بافي به قصد فريب مخاطبان و القاي شايعات درباره نحوه رفتار با بازداشت شدگان آشوب هاي خياباني رو كرده است.

 

در اين شيوه از قول «يكي از افرادي كه به تازگي آزاد شده اما به دلايل امنيتي مايل نيست در مصاحبه بيايد»، انواع قصه ها با جزئياتي قابل تامل سرهم مي شود و نويسنده قصه از زبان يك بازداشت شده، انواع دروغ ها و ماجراها را سرهم مي كند تا تصويري فجيع توأم با تجاوز جنسي و... به مخاطب القا كند.

اين شيوه از آن جهت نخ نما و لو رفته است كه چند ماه پيش باند مشابهي از سوي نيروهاي اطلاعاتي شناسايي و منهدم شد. باند مذكور كه از خارج كشور هدايت مي شدند، در راستاي ترويج فساد اخلاقي و ريختن قبح آن در جامعه، به داستان سرايي در پوشش مخاطبان معمولي ايراني اقدام مي كردند و مثلا جزئيات روابط جنسي با محارم خود را به نحوي كه براي مخاطب باورپذير شود، روي سايت ها قرار مي دادند اما پس از دستگيري عناصر ياد شده معلوم گرديد تمام اين اتفاق در واقع يك كار هدايت شده با هدف باورپذيركردن القائات طراحي شده در اتاق فكرهاي بيگانه بوده است.

گذري بر مطالب منتشره در هفته اخير در سايت هاي راديو فردا، دويچه وله، بي بي سي، راديو زمانه، روز آن لاين، راديو فرانسه و صدها سايت مشابه نشان مي دهد كه پروژه قصه بافي از قول «يك فرد مطلع»، «يك زنداني آزاد شده»، «هم سلولي يك زنداني مورد تجاوز قرار گرفته»، «يك زنداني سياسي اول انقلاب»، «خانواده يكي از بازداشت شدگان» و... به عنوان يك پروژه مشترك در دستور كار اين شبكه عنكبوتي قرار گرفته است و جالب اينكه مرزهاي جغرافيايي بين رسانه هاي آمريكايي، انگليسي، فرانسوي، آلماني، هلندي و... هم برداشته شده به نحوي كه مطالب منتشره در اين قبيل سايت ها نشان مي دهد همه آنها تصميمات پردازش شده در يك اتاق عمليات رواني مشترك را عملياتي مي كنند.

احتمال مي رود برخي از نويسندگان قصه هاي مشمئزكننده كذايي همان نويسندگان قديمي داستان هاي مبتذل باشند كه در اين امر پس از چند دهه تخصص پيدا كرده اند!