موسوي با صدور بيانيه شماره شش همچنان از راي مردم و قانون تمكين نكرده و بر اجتماعات غير قانوني اصرار مي ورزد. اين در حالي است كه شكايت هاي مردمي از مير حسين موسوي ادامه دارد.

 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، آسيب ديدگان حوادث اخير كه در ميان آنها مردم عادي، كسبه، خانواده هاي كشته شده به چشم مي خورند، تاكنون چندين هزار شكايت از ميرحسين موسوي را با دستگاه هاي ذيربط مطرح كرده اند.

در حالي كه افكار عمومي از ميرحسين موسوي به دليل تحريك براي تجمع هاي غير قانوني و به تبع آن آشوب‌ها و اغتشاش ها شاكي است و تاكنون قريب هزاران شكايت به انواع مختلف از موسوي شده و همه بزرگان نظام مسئوليت تجمعات غيرقانوني را به عهده دعوت كنندگان آن دانسته اند، مير حسين موسوي به تحريك افكار عمومي ادامه داده و بر برگزاري اجتماعات اصرار دارد.

مردم از موسوي به شدت شاكي هستند كه چرا به جاي تمكين به رأي مردم و ادامه راهكار قانوني براي پيگيري بهانه جويي هايش از طريق وزارت كشور و شوراي نگهبان اقدام نمي كند و همچنان تلاش به تحريك افكار عمومي و آوردن هواداران به كف خيابانها دارد. موسوي به جاي پاسخ‌گويي به آثار و حوادث ناگوار و دعوت به آرامش، همچنان درصدد شعله‌ورتر آشوب و فتنه‌ها است.

تصاويري كه از آشوب‌هاي خياباني موجود است و حتي رسانه‌هاي خارجي آن را منعكس كرده‌اند و دستگيرشدگاني كه از گروهك‌هاي تروريست و منافقين به عنوان حاميان موسوي چون مارهاي زخم خورده از لانه بيرون آمده اند، نشان مي‌دهد كه اينها به جان مردم بيگناه افتاده‌اند و با حالت محاربه به مراكز اداري، نظامي، دولتي حمله‌ور مي شوند و اراذل و اوباش و تروريست ها بدون مجوزهاي قانوني به حركت‌هاي خشونت‌آميز مبادرت مي كنند و طبيعي است كه در اين راه نيروهاي خدوم و زحمتكش نيروي نظامي و انتظامي به خواست مردم وارد صحنه شده و اجازه سلب آرامش را ندهند. بنابر اين بسيار جاي تعجب دارد كه موسوي اين اراذل و اوباش و گروهك‌هاي تروريستي را شهيد بنامد. اين در حالي است كه موسوي در بيانيه شماره شش خود اين كسان را كه عليه نظام جمهوري اسلامي شوريدند را شهيد مي‌نامد.

گزارش‌هاي دريافتي حاكي است كه خانواده‌هاي كشته شده نسبت به ميرحسين موسوي به عنوان مسئول مستقيم اين آشوب‌ها و اغتشاش ها شاكي هستند و شكايت خود را تا آخرين مرحله پيگيري خواهند بود.

ميرحسين موسوي در بيانيه اخير خود دفاع از مردم، دستگيري اراذل و اوباش و سركوبي گروهك‌هاي منافق و تروريست را كه مورد درخواست مردم براي برقراري آرامش بوده را با الفاظي از قبيل پادگاني شدن فضاي شهر تخطئه كرده است.

ميرحسين موسوي در بيانيه اخير خود همچنان به تحريك افكار عمومي مبادرت كرده و بر اجتماعات اصرار نموده است.

وي دستگيري اراذل و اوباش و گروهك‌ها و افرادي كه بانك ها، ساختمان هاي اداري، نظامي، خودروهاي عمومي و شخصي را به آتش كشيدند و موج دود و آتش و آتشفشان راه انداختند را با عنوان دستگيرهاي فله‌اي زير سئوال برده است.

مير حسين موسوي كه مسئوليت اصلي اغتشاش ها و حوادث ناگوار و تجمع هاي غير قانوني بر عهده او مي باشد در يك فرافكني آشكار نوشته است: خبر دلخراش شهادت گروهي ديگر از معترضان به وقوع تقلب گسترده در انتخابات اخير، جامعه ما را در بهت و سوگ فروبرده است. تيراندازي به مردم ، پادگاني شدن فضاي شهر، ارعاب، تحريك و قدرت نمايي همگي فرزندان نامشروع قانون گريزي شديدي است كه در معرض آن قرار داريم و عجبا كه بانيان چنين شرايطي ديگران را به اين خطا متهم مي كنند.

موسوي همچنين بر تجمعاتي كه قادر به كنترل آن نبوده اصرار ورزيده و مي نويسد: به كساني كه مردم را به خاطراظهار نظر قانون شكن ناميده اند خبر مي دهم كه بي قانوني بزرگ عدم اعتنا و نقض صريح اصل 27 قانون اساسي از سوي دولت در عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالمت آميز است. آيا مردمي انقلابي كه با مشابه همين اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه هاي تاريخ ستم شاهي بيرون آوردند مورد ضرب وجرح قرار گيرند و تهديد به زورآزمايي شوندي

موسوي افزود: اينجانب به عنوان يك هم سوگ همچنان مردم عزيز را به خويشتنداري دعوت مي كنم. كشور متعلق به شماست. انقلاب و نظام ميراث شماست. اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست. به احقاق حقوق خود اميدوار باشيد و اجازه ندهيد كساني كه براي نااميدي و ارعاب شما مي كوشند خشمتان را برانگيزند.

وي كه تجمعاتش تاكنون شاهد خشن ترين رفتارها عليه مردم بوده، تاكيد كرده است: در اعتراضات خود همچنان به پرهيز از خشونت پايبند بمانيد و چون پدران و مادراني دل شكسته با رفتارهاي نامتعارف فرزندانتان در قواي امنيتي برخورد كنيد. در عين حال از نيروهاي نظامي و انتظامي انتظار دارم نگذارند خاطرات اين ايام لطمه هاي جبران ناپذير به روابط آنها و مردم بزند. اين كه نام و نشان شهيدان، مجروحان و بازداشت شدگان به خانواده آنها اطلاع داده نشود و آنان در سرگرداني قرار گيرند هيچ سودي در برقراري آرامش ندارد و تنها احساسات را جريحه دار مي كند. همچنين است دستگيري هاي فله اي كه تنها موجب هتك پرهيزها و برداشته شدن رعايت ها ميان فرزندان نظامي و انتظامي ملت و بدنه جامعه مي شود.

اظهارات موسوي در حالي است كه مردم از بازگشت آرامش به شهر تهران از نيروهاي نظامي و انتظامي تشكر كرده ومعتقدند تا ريشه كن كردن اقدامات آشوبگرانه حاميان مير حسين موسوي اين حضور بايد ادامه يابد. مردم توان و اراده اي در موسوي براي ايجاد آرامش در شهر نمي بينند و خواستار تداوم قاطعيت نيروهاي مسلح مردمي در برخورد با منافقين و با آشوب ها و اغتشاش ها هستند.