تيم طراح و مجري قتلهاي زنجيره اي كه از نيروهاي وابسته به جريان دوم خرداد و از نيروهاي اسبق وزارت اطلاعات مي باشند هم اكنون بعنوان حلقه اول مشاورين ميرحسين موسوي مشغول خط دهي به ستاد وي و انجام عمليات رواني و اغتشاش در سطح شهر تهران هستند.

به گزارش انتخاب 10 اين تيم متشكل از: خسرو قنبري تهراني، علي ربيعي(عباد)، سعيد حجاريان،محمدرضا تاجيك مي باشند كه سرتيم عميليات ميداني اين كميته اكبر خوشكوش از اخراجي هاي دستگاه امنيتي مي باشد.

علي ربيعي(عباد) در كنار ميرحسين موسوي