نايب رئيس كميسيون قضايي با اشاره به تحقيقات كميته ابراز داشت: عده‌اي از افراد با هويت جعلي خودشان را به زندان‌ها معرفي كرده‌اند و الان با هويت ديگري در زندان بسر مي‌برند در حالي كه خانواده‌ها دنبال هويت واقعي اين افراد هستند و اين يكي از عوامل سرگرداني خانواده‌هاست.

 

فرهاد تجري با رد شايعاتي مانند اعمال منافي عفت و استفاده از اراذل و اوباش در زندان‌ها براي شكنجه زندانيان گفت: از آقايان كروبي و بهشتي كه زماني در منصب و مصدر پايگاه‌هاي تصميم گيري كشور بودند به دور است كه يك چنين صحبت‌هاي بي پايه و اساسي مطرح كنند.

وي در مورد ديدار كميته بررسي مجلس از بازداشتگاه‌هاي شاپور و پاسارگاد با تاييد حضور بعضي از نمايندگان در اين بازداشتگاه‌ها گفت: بازداشتگاه‌ها به خودي خود گوياي هيچ مطلب اثباتي و سلبي نيست و ما بيشتر اظهارات خود زندانيان را محور قرار داده‌يم.

عضو كميسيون قضايي مجلس از نبود زندانيان حوادث اخير در اين بازداشتگا‌ه‌ها خبر داد و گفت: اين افراد به صورت موقت در اين بازداشتگا‌ه‌ها بوده‌اند و پس از صدور قرار قضايي به زندان‌هاي رسمي مانند اوين منتقل شده‌اند.

وي همچنين در مورد ليست 69 نفره مقتولين ارائه شده توسط عليرضا بهشتي گفت: اين اسامي فقط نام و نام خانوادگي بود و اسامي چون ترانه موسوي در آن ديده مي شود.

تجري با اشاره به غير قابل بررسي و استناد بودن اين ليست گفت: ما خواستار ارائه مشخصات بيشتري از جمله نام پدر و محل سكونت اين افراد شده‌ايم تا بتوانيم صحت و سقم آن را بررسي كنيم اما تاكنون مشخصات دقيقتر به ما ارسال نشده است.

نماينده مردم كرمانشاه همچنين درباره پرونده روح الاميني با كافي ندانستن گزارش‌هاي اوليه پزشكي قانوني گفت: هرگونه جمع بندي قبل از ارائه گزارش تكميلي، پيش قضاوت است و بعد از نظر پزشكي قانوني كميته نظر خود را اعلام خواهد كرد.