(م.خ) از چهره هاى برجسته جريان اصلاح طلب كه همواره در سكوت به سر مى برد و مرد خاكسترى اصلاحات لقب گرفته است در جلسه اى با حضور برخى از اعضاى بازمانده كميته عمليات روانى دوم خرداد بر آزادى هرچه سريع تر سعيد حجاريان از بازداشت تاكيد كرده است.

وى گفت: ادامه حضور حجاريان با آن وضعيت جسمانى اش در بازداشت به هيچ وجه به نفع ما نيست. با توجه به وضعيت ويژه حجاريان احتمال هرگونه اعتراضى از جانب وى هست. ما بايد كارى كنيم كه سيستم با آزادى وى كنار بيايد. لازم به ذكر است پس از اين جلسه و دستور صادره از سوى (م.خ) روز جمعه اخبار بسيار گسترده اى مبنى بر فوت سعيدحجاريان در بازداشتگاه منتشر شد. تحليلگران معتقدند جريان مزبور درصدد است با انتشار اخبارى از اين دست ضمن ايجاد اين شايعه مبنى بر فوت حجاريان، اين فضا را به وجود بياورند كه نامبرده امنيت جانى ندارد و از سوى ديگر با فشار به دستگاه قضايى و نهادهاى امنيتى و انتظامى اسباب آزادى وى را فراهم آورند. گفتنى است حجاريان هفته گذشته به همراه تنى چند از اعضاى موسوم به كميته ايكس توسط نهادهاى مسؤول دستگير شد. همچنين دستگيرشدگان تاكنون اعترافات فراوانى مبنى بر از پيش طراحى شده بودن اغتشاشات اخير كرده اند.