ناکامی ها متعدد فتنه گران در تهران موجب شده که این جریان شیوه استانی را در دستورکار خود قرار دهد.
به گزارش«رئیس جمهور ما»،جریان اتاق فکر جریان فتنه اخیرا با تاکید براینکه میزان تحریک پذیری حامیان آنان در تهران به شدت کاهش یافته بر فتنه انگیزی در استان ها تاکید کرده اند.

این گزارش حاکی است،وجود قومیت های مختلف،برخی مشکلات صنفی،بهره گیری از تعدادی از گروه های فعال در زمینه تحرکات ناسیونالیستی،سوء استفاده ازتعصبات مذهبی و...از جمله مواردی است که برای فتنه انگیزی ها در استان مورد تاکید فتنه گران قرار گرفته است.
گفته می شود این اتاق فکر تحرکات دستغیب در شیراز را نمونه ای قابل تعمیم در سایر استان ها عنوان کرده و خواستار ادامه چنین اقداماتی در استان های دیگر شده اند.
شایان ذکر است این اقدام در حالی صورت می گیرد که پیش از این ملت رویکرد و نگاه خود را در انتخابات به منصه ظهور گذاشته و به نماد فتنه نه محکمی گفته بود و اصرار این جریان بر سرمایه گذاری نافرجام در استانها ناشی از فقدان تجربه پذیری از گذشته می باشد.