طبق اخبار وگزارشات دریافتی ، جریان صهیونیستی فتنه در تدارک یک رشته تحرکات خیابانی مشابه اغتشاشات عاشورای 88 و 25 بهمن امسال می باشد.

جلسات زیادی بعداز جنایت 25 بهمن برگزار گردیده وعناصر برنامه ریز وپشت پرده جنایت های اخیر که مستقیما با اپوزیسیون خارج از کشور در ارتباط بوده و تابع فرمان های شکلی موسوی وکروبی می باشند ، به این جمع بندی رسیده اند که هواداران جنبش برای تغییر فاز از هر نظر آمادگی دارند ، وبا توجه به موفقیت اخیر در انعکاس وسیع جنایت 25 بهمن در رسانه های بین المللی و استقبال تمام کشور های آزاده (رسانه های صهیونیستی ، آمریکایی وانگلیسی ) از شجاعت وجسارت( جنایت وخباثت ) رهبران وهواداران جنبش ، لازم است در تداوم قیام (جنایت ) وحرکت برای آزاد سازی ایران ، به حرکت های خود جوش و بدون پیش نیازهای معمول وصرفا متکی بر خلاقیت و کینه انقلابی هواداران بسنده شود .

لازم به ذکر است اخباری از این دست و حواشی ومواضع مختلفی که در ارتباط با تحرکات فتنه وبرنامه ریزی برای تداوم آن انجام شده است حکایت از توطئه ای همه جانبه ودر فازی بالاتر دارد ، کارشناسان خبری معتقدند ، رویکرد جنون آمیز میرحسین موسوی وهمسرش که مهدی کروبی را نیز بدنبال خود می کشانند ، در واقع نوعی خودکشی و طی کردن راهی بدون بازگشت می باشد .
آنچه از اخبار پنهان و اشکار این خود فروختگان بدست آمده است ، و می رساند که این طیف فقط اجرای سناریو وخط نوشته هارا برعهده دارند واز قدرت تفکر وتعقل فاصله گرفته اند .
گفتنی است در برنامه ای که برای این خودفروختگان که عمدتا از خانواده معدومین منافقین و سایر گروهک های فراری و.... می باشند تهیه شده ، استمرارجنگ وگریز در فضا های قابل انعکاس ، تسخیر یکی از میدانهای شناخته شده ، استقرار خانواده های معدومین در این میدان به صورت اعتصاب نشسته ، فضا سازی های رسانه ای با خودزنی و ..... وشعار های ساختارشکن می باشد .