هاشمی رفسنجانی ضمن تاکید بر اینکه سیاستهای دولت گذشته در نهایت تحریم ها را به نقطه "نفت در برابر غذا" می رساند، سیاست خارجی دولت روحانی را مصداق حقیقی اعتدال برشمرد!!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، گزیده مصاحبه نوروزی وی با ایران بدین شرح است:

ایران: مي دانيم كه ميانه روي و اعتدال موضوعي نيستند كه با نصيحت و توصيه و اندرز در جامعه نهادينه شوند. آنهايي كه در جايگاه مديريت سياسي جامعه يا كساني كه در كسوت مرجعيت ديني جامعه هستند، چه قدم هايي مي توانند بردارند؟ حضرتعالي براي حال حاضر جامعه ايران چه نسخه اي پيشنهاد مي دهيد كه واقعاً ميانه روي نهادينه شود؟
آیت الله هاشمی رفسنجانی: بهترين نسخه عقلانيت است. يعني نيروهايي كه با سواد هستند، عقلانيت دارند و مرجع تشخيص هستند، كارشناسي كنند. پيچ و خم هاي تاريخ را نگاه كنند. يك مورد را به عنوان مثال رفتار عقلاني مي گويم.وقتي جنگ تمام شد و دنبال سازندگي و بازسازي رفتيم، عراق دستش از دستاوردهاي جنگي خالي بود و به سرش زد كه كشوري را اشغال كند. كويت را گرفت و آمريكايي ها آمدند كه او را بزنند. در داخل كشور ما كساني بودند كه مي گفتند: صدام خالد بن وليد است و بايد جنايتهايش را فراموش كنيم و با آمريكايي ها بجنگيم. پيچ خيلي خطرناكي بود. اگر مي رفتيم همان شرايط عراق را پيدا مي كرديم. ولي روحية اعتدال به ما آموخت كه وارد اين ماجرا نشويم. حضور آمريكا را محكوم كرديم، امّا در عمل هيچ كاري عليه آمريكا نكرديم. همان كارهاي معمولي را كه داشتيم، مي كرديم. ولي در جنگ كاري نكرديم. اين حالات معلول عقلانيت و حسابگري درست است.
همين الان كاري كه آقاي دكتر روحاني و همكارانش دارند مي كنند، حقيقتاً مصداق اعتدال است. در طول سالها تبليغات فراواني كرديم كه خيلي ها از اسم آمريكا متنفّر هستند. در مثل مناقشه نيست و گويا اسم آمريكا و ايران مثل جن و بسم الله بود. ولي وقتي نياز شد، رفتند مذاكره كردند. البته اين اعتدال قبلاًَ يك مقدار شكل گرفته بود. چون اواخر زمان دولت گذشته يكي، دو مذاكره در عمان انجام شد، كه بي نتيجه بود. منتها اينها جدي تر و علني وارد شدند و كار خوبي كردند.
مسأله هسته اي و بهانه گيري هاي آمريكا و غربي ها بايد پايان بپذيرد. آنها مي خواستند با اين بهانه ها، تحريم ها را تشديد و ما را محاصره كنند. آقاي خزاعي، سفير ما در نيويورك گفت: قاطعانه مي گويم كه برنامة اينها نفت در برابر غذاست و مي خواهند ما را به آنجايي برسانند كه عراق را بردند.
چون احتياج به نفت ما در بازار زياد است، مي خواهند نفت را ببرند و پولش را به حساب سازمان ملل بريزند و براي ما غذا و دارو تهيه كننند و كوپن بدهند. يعني همان كاري كه با عراق كردند. در اين حالت تحقيقاً بايد كاري كرد كه خيلي خوب و عقلاني رفتار كردند. انصافاً شجاعانه وارد شدند و تا به حال هم خوب پيش رفتند. هيچ امتياز غيرقابل قبولي ندادند وضع ما را با اين كار آرام كردند. به نظرم اين يكي از مصاديقي است كه بايد بگوييم با عقلانيت دنبال كار را گرفتند.