خبر لغو سخنرانی ها و برهم زدن برنامه تشکلهای انقلابی، از روز گذشته مکرر به گوش می رسد. از حسین شریعتمداری و رسایی، تا نبویان و فضلی نژاد و حتی همسر شهید علیمحمدی از چهره هایی بودند که مراسم سخنرانی و حضورشان در بین دانشجویان لغو شد.

سخنران دانشگاه دعوت کننده
حسین شریعتمداری دانشگاه امیرکبیر
سید عزت الله ضرغامی دانشگاه امیرکبیر
پیام فضلی نژاد دانشگاه اصفهان
حمید رسایی دانشگاه صنعتی قم
سیدمحمود نبویان دانشگاه آزاد اراک
همسر شهید مسعود علی محمدی دانشگاه هنر تبریز
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی دانشگاه تبریز
؟ ؟

 

Our President, analytical news site