مشاور فراري موسوي در اين گفتگو علت اقدام كلمه به دروغگويي بعد از يك هفته درباره انتقال سران فتنه به زندان حشمتيه را احساس وظيفه اخلاقي!! عنوان كرد.

مشاور فراري موسوي دروغگويي سايت كلمه را تاييد كرد.اميرارجمند درگفتگويي در لندن با بي بي سي فارسي با تاكيد بر صحت اعتراف سايت كلمه به دروغگويي درباره انتقال سران فتنه به زندان حشمتيه و با رد بعضي اظهار نظرها در روزهاي اخير كه از جانب افراد مانند نوري زاده در مورد بدست گيري كنترل اين سايت توسط وزارت اطلاعات منتشرشده بود؛ گفت: كنترل اين سايت قطعا و يقينا در دست نيروهاي مورد اعتماد موسوي است.

وي در پاسخ به سوالي ضمن تاكيد بر اين موضوع ؛كنترل اين سايت توسط نيروهاي امنيتي را رد كرد. مشاور فراري موسوي در اين گفتگو علت اقدام كلمه به دروغگويي بعد از يك هفته درباره انتقال سران فتنه به زندان حشمتيه را احساس وظيفه اخلاقي!! عنوان كرد اما درباره علت انتشار شايعه مذكوردرست در شبي كه فتنه گران بدنبال ايجاد آشوب در فرداي آن بودند توضيحي نداد.امير ارجمند در اين گفتو همچنين با تاييد خبر ديدار فرزندان موسوي با والدين خود اين ديدار را اجباري خواند!!

شايان ذكر است جريان فتنه و بي بي سي فارسي به عنوان مهمترين حامي رسانه ايي آن در پي تلاش سنگين براي احياي اين جريان شكست خورده باداشتن تصورغلط ايجاد موج در اين جريان با دستگيري موسوي و كروبي ؛اقدام به انتشار شايعه دستگيري سران فتنه نمودند اما با رو كردن آخرين كارت خود و سوزاندن آن و ناكامي حاصل از آن و افتضاح پيش آمده و تبديل سه شنبه هاي اعتراض به سه شنبه هاي افتضاح ؛ صلاح رادر تكذيب اصل خبر و اعتراف به عدم دستگيري موسوي و كروبي ديدند.بنا بر اين گزارش در پي اين اعتراف كلمه كه به مذاق فتنه گراني چون نوري زاده خوش نيامد وي از بدست گرفتن كنترل كلمه توسط وزارت اطلاعات خبر داد.سايت سبز لينك نيز با ابراز ترديد درباره نامه منتشر شده از سوي فرزندان موسوي درباره ديدار با والدين خود انتشار اين نامه را دليلي بر كنترل اين سايت توسط وزارت اطلاعات دانسته بود.