سرفصل ها :

>> از كوي دانشگاه تا بن بست سبز > دگرديسي فتنه

>> طراحان غائله 18 تير خود را قيم داشجويان مي دانند

>> فتنه 18 تير معلول عناصر غلط مديريتي حاكم بر دانشگاه بود >نقش"اتاق فكر لندن" در شكل گيري غائله 18 تير

>> از حادثه تا حماسه راهي نيست > جلوه حبل المتين

>> درحسرت" تيان آن من" > آنها به دنبال نيروي ارزان سياسي بودند

دانلود نسخه PDF «نشريه الكترونيكي دگرديسي فتنه» در 13صفحه