بررسی سوابق قبلی آقایان محمود مدرس هاشمی و حسین سلیمی حکایت از دوستی نزدیک این دو نفر با محمد رضا عارف را دارد که این امر در دیگر انتصابات در وزارت علوم نیز صدق می کند.

همچنین با بررسی دیگر گزینه های انتخاب شده برای ریاست دانشگاه هایی همچون دانشگاه یزد و دانشگاه مازندران که در صف تغییرات قرار گرفته اند و فعلا به علت اعتراض شدید مراجع تقلید، ائمه جماعات کشور، مجلسی ها و سیاسیون کشور متوقف گردیده است می توان به نقش کلیدی جناب عارف و مشاوره ایشان به رئیس ستاد انتخاباتی اش که در این روزها سرپرستی این وزارت خانه مهم را عهده دار است پی برد.
هرچند که برخی از کارشناسان عزل و نصب های اتوبوسی سرپرست جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نوعی جاده صاف کنی جناب توفیقی برای وزیر آینده وزارت علوم می دانند اما در این بین تسویه حساب جریان اصلاحات با مدیران ارزشی کشور واقعیتی انکار ناپذیر است.

برکناری دو تن از روسای توانمند دانشگاه های کشور و انتصاب سرپرست جدید برای این دانشگاه ها و همچنین لغو اختیارات برخی از معاونین وزارت علوم و انتصاب نزدیکان جناب توفیقی در این سمت ها کنجکاوی ما را برای بررسی ریشه و پشت پرده عزل و نصب های اخیر در این وزارت خانه را برانگیخت.

در همین خصوص فارغ از عملکرد این افراد در فتنه سال 88، بررسی سوابق قبلی آقایان محمود مدرس هاشمی و حسین سلیمی حکایت از دوستی نزدیک این دو نفر با محمد رضا عارف را دارد که این امر در دیگر انتصابات در وزارت علوم نیز صدق می کند.


همچنین با بررسی دیگر گزینه های انتخاب شده برای ریاست دانشگاه هایی همچون دانشگاه یزد و دانشگاه مازندران که در صف تغییرات قرار گرفته اند و فعلا به علت اعتراض شدید مراجع تقلید، ائمه جماعات کشور، مجلسی ها و سیاسیون کشور این جابجایی ها متوقف گردیده است می توان به نقش کلیدی جناب عارف و مشاوره ایشان به رئیس ستاد انتخاباتی اش که در این روزها سرپرستی این وزارت خانه مهم را عهده دار است پی برد.

البته برخی از صاحب نظران علت انتخاب یک اصلاح طلب نزدیک به محمد رضا عارف برای سرپرستی موقت وزارت خانه علوم را نوعی عیان کردن عیار مدیریتی یکی از چهره های افراطی اصلاحات می دانند که در صورت صحت، این موضوع خود به نوعی تسویه حساب حجت الاسلام روحانی با مواضع اعتراضی اخیر عارف در خصوص اشتباه کناره گیری اش به نفع حسن روحانی به حساب می آید.