در جلسه شورای اصلاحات برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری رای گیری شده است.

در جلسه شورای اصلاحات برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری رای گیری شده است. در این رای گیری بیشترین آرا به ترتیب متعلق به افراد ذیل بوده است:

1-علیرضا بهشتی 2-بیژن زنگنه 3-حبیب الله بیطرف 4-محمد صدر 5-مصطفی محقق داماد6 -اسحاق جهانگیری 7-محمد رضا عارف.

اعضای مجمع روحانیون تاکید بیشتری بر کاندیداتوری محقق داماد دارند اما اعضای حزب کارگزاران معتقد به معرفی کاندیدا از شورای مرکزی کارگزاران هستند. با توجه به بیماری محمد علی نجفی، برای وی رای گیری انجام نشد و حسن روحانی هم از لیست شورای اصلاحات کنار گذاشته شد.