فرمانده نيروي انتظامي كشور گفت: كساني كه مدعي هستند كه سال ها در كنار امام مبارزه كردند و حتي زندان ها را تحمل كردند، اكنون در دامن امريكا، اسراييل و انگليس افتاده اند و با منافقان و فرزند شاه معدوم هم گروه شده اند.

اسماعيل احمدي مقدم پنشجنبه در آيين صبحگاه مشترك نيروهاي انتظامي در بوشهر افزود: اين افراد به جاي مصاحبت با نيكان، دنباله رو بدخواهان شدند كه اين مي تواند براي همه ما نيز تكرار شود پس به جاي دلسوزي بايد مراقب رفتار خودمان باشيم.

 

احمدي مقدم با اشاره به بي بصيرتي و دنيا طلبي برخي خواص بيان كرد: هرچند حوادث روزهاي اخير و فتنه سال گذشته داراي محرك خارجي بوداما بي بصيرتي برخي خواص به همه اين حوادث دامن زد.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: ولايت فقيه چراغ هدايت ما در مسير تاريك تاريخ و شرايط روز جهان است.

وي افزود: رهبر بايد عالم، دانا، مدير و شجاع باشد و به دنبال هواي نفس، فساد و حكومت موروثي نباشد كه همه اين شاخص هاي ظلم ستيزي و عدالت خواهي در ولايت فقيه و مقام معظم رهبري وجود دارد.
احمدي مقدم اظهار داشت: حكام ظالمي نظير مبارك يا سران اروپايي كه به دنبال فساد اخلاقي هستند، شايسته رهبري نيستند.

فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پليس پناه و تكيه گاه مردم است و مردم نبايد از پليس هراس داشته باشند بلكه اين هراس بايد در دل متجاوزان و قانون شكنان ايجاد شود و مردم با ديدن پليس بايد احساس امنيت كنند و در استان بوشهر اين امر به وضوح مشهود است كه جاي قدردداني دارد.

وي اظهار داشت: باتوجه به موقعيت استراتژِيك استان بوشهر عملكرد پليس در استان نشان دهنده رشد، پيشرفت و امنيت مثال زدني اين استان است كه تلاش و همراهي مردم در اين زمينه بايد پاس داشته شود.

احمدي مقدم ادامه داد: تفاوت ما با پليس ساير كشورها اين است كه آنان رابطه خوبي با مردم ندارند و مردمي نيستند در حالي كه پليس ايران از مردم و با مردم است.

وي اضافه كرد: اگر در ميدان با قاطعيت برخورد مي كنيم براي دفاع از مردم است در حالي كه آنان عليه مردم هستند و اين بسيار مهم است كه قدرت را در چه راستايي به كار ببريم.

فرمانده نيروي انتظامي يادآور شد: سنت، سيره و الگوي عملي و تقرير رسول خدا بايد راهنماي مسير در ماموريت الهي ما باشد.