رحيم مشايي نسبت به حكم جديد ديوان محاسبات كشور اعتراض كرد.اسفنديار رحيم مشايي درباره حكم ديوان محاسبات كشور مبني بر دو ماه تعليق خدمت وي تصريح كرد: موضوع حكم ديوان محاسبات درباره به كارگيري صابري مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم در زمان مرعشي بوده است.

در زمان مرعشي به صابري در حالي كه كارمند قراردادي بوده است تفويض اختيار مالي داده شد.وي ادامه داد: ديوان محاسبات كشور نسبت به اينكه صابري به صورت قراردادي در اين سازمان فعاليت مي‌كرده است و نبايد تفويض اختيار مالي به آن داده مي‌شد اعتراض كرده است. در حالي كه صابري در زمان رياست مرعشي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به كار گرفته شده بود و به كارگيري وي مربوط به دولت نهم و رياست بنده در اين سازمان نداشته است. حكم ايشان در زمان مرعشي ارائه شده بود.

 

مشايي در ادامه گفت: هيأت مستشاري ديوان محاسبات كشور علاوه بر مرعشي بنده را نيز مقصر دانسته و دو ماه تعليق خدمت براي بنده در نظر گرفته است. در حالي كه در زمان رياست ما در دولت نهم، صابري به علت قراردادي بودن از اين سازمان كنار گذاشته شد.

 

وي اظهار داشت: موضوع حكم ديوان محاسبات ربطي به تخلف مالي ندارد بلكه تنها به خاطر به كارگيري نيروي قراردادي است و اين حكم به دوره رياست ما برنمي‌گردد.