یکی از کاندیداهای فعال انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ، اخیرا دیداری با علمای اهل سنت داشته و ضمن تاکید بر حضور جدی خود بر عزم خود برای استفاده از اهل سنت در کابینه احتمالی خود تاکید کرده است.

وی در این جلسه خطاب به علمای اهل سنت گفته است:بنده در صورت رییس جمهور شدن حتما یکی از وزرای کابینه را از اهل سنت انتخاب خواهم کرد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفته است برنامه هایی برای انتخابات دارد که هنگام بیان آن ها همه متعجب خواهند شد.