کاندیدای انتخابات آتی ریاست جمهور گفت: آقای احمدی‌نژاد گرایش مردم‌دارانه دارد. به‌خصوص در طبقات محروم یک گرایش غلیظ و غالب در رفتار آقای احمدی‌نژاد هست و این را نباید تبلیغاتی و فرصت‌طلبانه تلقی کنیم.

مصطفی پورمحمدی که این روزها بر فعالیت های انتخاباتی اش افزوده، در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی اش از نیت رئیس جمهور در رسیدگی به محرومین و مستضعفین، اظهارداشت: "تیپ رفتاری آقای احمدی‌نژاد این‌ است."

وی گفت: این سبک کار در ذات آقای احمدی نژاد است و از روز اول تا الان این مسئله را دیده ایم. شما عیدی 80 هزار تومانی را از باب تبلیغاتی بودن نگاه نکنید.

پور محمدی اعتراف کرد: آقای احمدی‌نژاد گرایش مردم‌دارانه دارد. به‌خصوص در طبقات محروم یک گرایش غلیظ و غالب در رفتار آقای احمدی‌نژاد هست و این را نباید تبلیغاتی و فرصت‌طلبانه تلقی کنیم.