معرفی وزیر بهداشت زن توسط احمدی نژاد شایعات مربوط به ماندن دکتر لنکرانی در این پست را رسما تکذیب کرد.

هر چند با قطعی شدن خداحافظی وزیر بهداشت خبرهایی از گوشه و کنار به گوش می رسید که در آن از تصدی معاونت علمی رئیس جمهور توسط لنکرانی خبر داده می شد اما با پیگیری های این خبرنگار مشخص شد که لنکرانی به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب نمی شود و در این میان رئیس جمهور به لنکرانی پیشنهاد داده که به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به هر کشور که مایل است اعزام شود که این پیشنهاد از سوی وزیر بهداشت دولت نهم رد شده و لنکرانی ابراز تمایل کرده که به دانشگاه و فعالیت های علمی و تحقیقاتی اش برگردد.