مرکز آمار ایران با اعلام کاهش روند ضریب جینی طی 12 سال گذشته میزان آن را در سال 91 در کل کشور معادل 0.3643 درصد عنوان کرد.

بر اساس آنچه مرکز آمار از مقدار ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 80 تا 91 اعلام کرده توزیع درآمد طی این چند سال همواره به سمت توزیع برابر ثروت در جامعه حرکت کرده است به طوری که شاخص جینی کل کشور از 0.4304 درصد در سال 80 به 0.3643 درصد در سال 91 کاهش یافته و به صفر نزدیک تر شده است.

همچنین توزیع درآمد در سال 90 برابر با 0.3700 درصد بوده است.

بر این اساس توزیع درآمد در روستاهای کشور در سال 91 برابر با 0.3337 درصد بوده که نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است در حالی که نسبت به سال 80 که ضریب 0.3864 درصد بوده نزدیک به 0.05 درصد به توزیع برابر نزدیکتر شده است.

بر اساس این گزارش توزیع درآمد در کل مناطق شهری در سال 90 نزدیک به 0.3575 درصد بوده که این میزان در سال 80 با رقم 0.4199 درصد بیانگر حرکت توزیع ثروت به سوی برابری در میان اقشار فقیر و غنی در کشور است.

البته ضریب جینی مناطق شهری در سال 90 با سال 91 تفاوت چشمگیری نداشته و در همان رنج یعنی 0.3568 درصد است.

اما فاصله درآمدی بین 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه نسبت به 10 درصد فقیرترین در کل کشور برابر 10.36 درصد در سال 91 است که نسبت به سال 80 شش درصد کاهش یافته است.

همچنین سهم 40 درصد ثروتمندترین به 40 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور در سال 91 نشان دهنده فاصله 3.69 درصدی درآمد بین این دو گروه است.

ضریب جینی مفهومی اقتصادی است که درجه برابری و تعادل توزیع درآمد و ثروت در کشور را نشان می دهد. ارقام ضریب جینی بین صفر تا یک بوده و هر چه این رقم بیشتر و به یک نزدیکتر باشد شکاف و نابرابری درآمدی بیشتری را در یک کشور نشان می‌دهد این در حالی است که هر چه مقدار آن به صفر نزدیک‌تر باشد نشان از توزیع عادلانه تر درآمد در میان مردم خواهد بود.

جدول نسبت توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه (ضریب جینی) طی 12 سال گذشته

ضریب جینی

سال

0.4304

1380

0.4287

1381

0.4241

1382

0.4240

1383

0.4248

1384

0.4356

1385

0.4337

1386

0.4122

1387

0.4111

1388

0.4099

1389

0.3700

1390

0.3643

1391