توپ لیزری؛ سلاح نابودگر و افسانه ای ایران در تقابل با اهداف هوایی و فراجوی

متخصصان جمهوری اسلامی ایران پس از ساخت تسلیحات پیشرفته‌ای، چون جنگنده صاعقه، آذرخش، کوثر یا تانک کرار و تجهیزات مدرن موفق شدند به دانش ساخت سلاحی دست پیدا کنند که قادر

...