گفتمان مقاومت

  • همسویی اظهارات نماینده موافق کابینه، با مندرجات مطالب رسانه های بیگانه!

    واشنگتن پست در مطلب خود مخالفین وزرای پیشنهادی نفت و وزیر امور خارجه را افراطی و تندرو نامیده و از مخالفت آنان به ستیز و مجادله تعبیر می کند. آیا مارک ”طالبانی“ و ”افراطی“ که از سوی یکی از نمایندگان به بخشی از رای دهنگان مخالف با دکتر روحانی اطلاق شد و برچسب ”مجادله گر“ و ”افراطی“ و ”دارای رفتار خصمانه“ که از سوی سایت هایی نظیر واشنگتن پست به برخی مخالفین کابینه که همه می دانیم در انتخابات از چه طیف و گروهی طرفداری می کردند همسویی
  • دو اشتباه استراتژیک حامیان احمدی نژاد در انتخابات شورای شهر

    در دو سال اخیر مدیریت هسته ای در اختیار دولت نبوده و آقای جلیلی موفقیتی نداشته اند. هیچ کس با اصل مقاومت مخالف نیست اما مقاومت نیازمند یک تدبیر و ممارست و بهره گیری از حداکثر ظرفیت بومی است. ایشان در دوره ای از مدیریتشان که آن را از حیطه آقای احمدی نژاد خارج کردند، رویکرد شعار زده داشتند و توجه به مجموعه محدود مدیریت کشور نداشتند.

  • چرا رسانه های ضد انقلاب و بیگانه جلیلی را کاندیدای نظام معرفی می کنند؟

    برندسازی از سعید جلیلی در رسانه های ضد انقلاب و بیگانه با ایجاد هراس از او در ذهن مخاطبان خارجی و قشر خاکستری مخاطبان داخلی صورت می پذیرد.