به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، خبرنامه دانشجویان ایران، دبیر اسبق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل،در دومین روز از دوازدهمین اردوی جهاداکبر حضور پیدا کرد و پیرامون نگاه جامعه شناختی به عملکرد دولت یازدهم برای این جمع دانشجویی سخنرانی کرد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری مستقل، پرویز امینی دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسامی مستقل دانشجویان و تحلیلگر مسائل سیاسی با حضور در دوازدهمین اردوی جهاد اکبر به تحلیل سیاسی مسائل روز پرداخت.

وی در ارتباط با اهمیت فهم پدیده جدید دولت یازدهم به دو دلیل اصلی تاثیر دولت ها بر روابط جامعه اشاره کرد و گفت: دولت برآمده از فضای انتخابات است یعنی موقعیت دولت که انتخابی است با سایر قوا متفاوت است یعنی از دل عقبه اجتماعی برآمده است و همچنین از اختیارات و امکانات گسترده ای برخوردار است. به طوری که ادوار جمهوری اسلامی را بر اساس دولت ها مثل دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت احمدی نژاد و... تقسیم میکنند.

وی فهم دولت یازدهم را به دو بخش نظری و جامعه شناختی تقسیم کرد که درباره اولی مخاطبان را به سخنرانی خود در دانشگاه تربیت مدرس در نهم شهریور ماه که اینک متن آن با عنوان چیستی و کیستی دولت یازدهم منتشر شده است، ارجاع داد. اما درباره موقعیت جامعه شناختی دولت یازدهم ابتدا به یک نظام مفهومی ۶گزاره ای اشاره کرد که فهم جامعه شناختی دولت را می توان از بر پایه آن درک کرد. این شش گزاره مفهومی عبارتند از:

1.نحوه تکوین دولت به لحاظ اجتماعی و سیاسی

2. مدیریت چالش ها

3.سازمان رسانه ای و نحوه تعامل با جامعه

4. ادعاهای متمایز

5. قدرت موجه سازی

6. خطاهای استراتژیک و راهبردی دولت

وی پس از توضیح هر یک از موارد شش گانه به خطاهای استراتژیک دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: دولت تا الان حداقل سه خطای راهبردی داشته است.

الف) دولت کل تصویر از خودش را با روابط خارجی گره زده و مشکل این انتخاب آن است که دولت براساس این رابطه ی خارجی ارزیابی می شود و کارهای داخلی او دیده نمیشود. چالش این مسئله این است که سطح ابتکار عمل دولت در این بخش محدود است و ابتکار عمل در دست او نیست.

ب) نفی رادیکال گذشته دومین خطای راهبردی روحانی بود که در این چند ماه بر سر کار به محور اصلی اظهارات او تبدیل شده است که در گزارش صد روزه نیز بازتاب خاص داشت. چالش این مسئله این است که هر دولتی گفتمانی دارد که ناگزیر در برابرش یک گفتمان قرار میگیرد که در حکم گفتمان مقاومت است. هنر دولت سرکار آن است که جوری مدیریت کند که این گفتمان مخالف یا مقاومت زود به صحنه نیاید. درحالی که بعد گزارش صد روزه ی احمدی نژاد روحانی را به مناظره فراخواند و روحانی پاسخی نداد و این یک خطای استراتژیک بوده است.

ج) سبد کالا از ایده تا عمل سومین خطای راهبردی دولت یازدهم است. زیرا چنان فضای اجتماعی را درگیر کرد که به یک نقطه عطف اجتماعی برای دولت یازدهم تبدیل شد. اینک دولت یازدهم از نظر اجتماعی در شرایط پسا سبد کالاست .