إنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‌ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً « 10 / فتح»

"براستى، کسانیکه باتوبیعت مى کنند،جز این نیست که باخدابیعت مى کنند. دست تو به منزله دست خداست که براى بیعت بالاى دستهاى آنان قرار دارد. پس هرکس بیعتش را با تو بشکند، بیعت با خدا را شکسته است و خدا از آن زیانى نمى بیند،بلکه او به خود زیان رسانده است; و هر کس به آنچه با خدا بر آن پیمان بسته است وفاکند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او خواهد بخشید."

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ یکی ازشاخصه های انقلابیگری ثبات قدم در وفاداری به امام جامعه اسلامی وعقب نشینی نکردن و پشیمان نشدن در مسیر حق است:

إنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‌ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً « 10 / فتح»

"براستى، کسانیکه باتوبیعت مى کنند،جز این نیست که باخدابیعت مى کنند. دست تو به منزله دست خداست که براى بیعت بالاى دستهاى آنان قرار دارد. پس هرکس بیعتش را با تو بشکند، بیعت با خدا را شکسته است و خدا از آن زیانى نمى بیند،بلکه او به خود زیان رسانده است; و هر کس به آنچه با خدا بر آن پیمان بسته است وفاکند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او خواهد بخشید."

?برداشت ها:
1⃣"بیعت"به معناى پيمان وتعهّد است.كسى كه با ديگرى بيعت مى‌كند، گويا مال و جان خود را تا سرحدجانبازی براى اهداف او در معرضِ بيع و فروش قرارمى‌دهد.
2⃣براى بيان لطف به وفاداران، دراين آيه دو تعبير آمده است: يكى‌«يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» و ديگرى‌ «أَجْراً عَظِيماً» ولى براى بيان قهرنسبت به پيمان شكنان، يك تعبيرآمده است "ینْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ"
3⃣ايمان انقلابیون به امام جامعه اسلامی و نصرت و تكريم او يك تعهّد و جريان هميشگى است، نه برنامه‌اى موقّت و موسمى. "تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ‌ ... إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَك"َ‌،(قالب مضارع، نشان دوام واستمرار است)
4⃣عمل و تصميم امام جامعه انقلابی و اسلامی همان اراده وخواست خداونداست امام جامعه به چيزى جز اراده الهى اقدام نمى‌كند.«الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ"
5⃣بيعت انقلابیون با امام جامعه، بيعت با خداست. "يُبايِعُونَكَ‌ ... يُبايِعُونَ اللَّهَ‌"
6⃣امام جامعه بايددرشرايط بحرانى بروفادارى انقلابیون تأكيدورزيده واز آنان مجدداً پيمان بگيرد.
7⃣حمايت کردن از رهبر الهى، حمايت خداوند را در پى دارد. "يُبايِعُونَكَ‌ ... يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ‌"
8⃣رهبر الهی نبایدبه بيعت و حمايت انقلابیون مغرور شود كه قدرت خدا،بالاتر ازهرقدرتى است.«يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»
9⃣پيمان شكنى انقلابیون وپشیمان شدن درمسیر حق و تجدیدنظرطلبی،خودشكنى است."فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ"
?عاقبت انقلابی وغیر انقلابی رابراى مردم بيان كنيد تا خود با مقايسه انتخاب كنند. "فَمَنْ نَكَثَ‌ ... وَ مَنْ أَوْفى‌ ..."

? @ourpresident