در سه ماهه نخست سال 1394،‌ با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای،‌ تراز عملیاتی دولت با 190.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش 2.1 درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت با 90.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماه نخست سال 1394 حکایت از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد.

براساس گزارش «روند» نشریه بانک مرکزی، درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 مبلغ 192.8 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 20.6 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، 58.7 درصد تحقق داشت.

سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل در آمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 به ترتیب 73.7 و 26.3 درصد بود.

درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 به 142.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره،‌ 63.1 درصد تحقق داشت.

درآمدهای دیگر دولت نیز 50.6 هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشابه سال پیش 28.6 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، 49.1 درصد تحقق داشت.

در این دوره،‌ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای به 100.4 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 69.8 درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش 27.7 درصد کاهش داشت.

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال 1394، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 26.1 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (39.9 درصد) 13.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پرداخت‌های هزینه‌ای‌ (جاری) در سه ماهه نخست سال 1394 به 359.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 86.5 درصد تحقق نشان می‌دهد. افزون بر این، پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) با 20.3 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 0.4 هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها 0.3 درصد تحقق داشت.

در سه ماهه نخست سال 1394،‌ با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای،‌ تراز عملیاتی دولت با 190.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش 2.1 درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت با 90.3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.(+)

لينک کوتاه مطلب: https://miniurl.ir/tWmw5