تا حل کنند مشکل آسان خویش را
چیزی نمانده اجنبیِ داور آورند

ساکت نشسته ای وطن من! سخن بگو
چیزی نمانده حرف برایت درآورند

برای مشاهده سایز بزرگ عکس بر روی آن کلیک نمایید.