مجموعه مستند «فرقه‌های سری» قصد دارد چگونگی شکل‌گیری فرقه‌هایی نظیر کابالا و فراماسونری را با استفاده از ۲۷ کارشناس خارجی به تصویر بکشد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ موضوع این مجموعه مستند بررسی و تحلیل فرقه‌های سری است و از اهداف این برنامه آشنایی مردم با نحوه شکل‌گیری و قدرت یافتن شبکه انجمن‌های سری، افشاء واقعیت‌های پشت پرده این انجمن‌ها و آشنایی با نمادها و نشانه‌های مشترک بین این جوامع است چرا که بسیاری از افراد هنوز از مفاهیم و نمادها و نشانه‌های شیطانی بعضی از این جریان‌ها اطلاعی ندارند.

 

قسمت اول: فرقه‌های سری

قسمت دوم: خاستگاه فرقه‌های سری در دوران باستان

-قسمت سوم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (بخش اول)

-قسمت چهارم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (بخش دوم)

-قسمت پنجم:فرقه‌های سری و معبد حضرت سلیمان

-قسمت ششم:شوالیه‌های معبد

-قسمت هفتم: شوالیه‌های مالت

-قسمت هشتم: کابالا (بخش اول)

-قسمت نهم کابالا (بخش دوم)

-قسمت دهم کابالا (بخش سوم)

-قسمت یازدهم کابالا (بخش چهارم)

-قسمت دوازدهم تاریخچه فراماسونری(بخش اول)

-قسمت سیزدهم تاریخچه فراماسونری(بخش دوم)

==================

دانلود با کیفیت عالی

قسمت اول: فرقه‌های سری

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲
لینک اصلی قسمت ۳ | لینک کمکی قسمت

قسمت دوم: خاستگاه فرقه‌های سری در دوران باستان

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲
لینک اصلی قسمت ۳ | لینک کمکی قسمت ۳

 

-قسمت سوم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (بخش اول)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲
لینک اصلی قسمت ۳ | لینک کمکی قسمت ۳

-قسمت چهارم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (بخش دوم)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲

-قسمت پنجم:فرقه‌های سری و معبد حضرت سلیمان

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲
لینک اصلی قسمت ۳ | لینک کمکی قسمت

قسمت ششم:شوالیه‌های معبد

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲
لینک اصلی قسمت ۳ | لینک کمکی قسمت ۳

قسمت هفتم: شوالیه‌های مالت

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲

-قسمت هشتم: کابالا (بخش اول)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲
لینک اصلی قسمت ۳ | لینک کمکی قسمت ۳

-قسمت نهم کابالا (بخش دوم)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲
لینک اصلی قسمت ۳ | لینک کمکی قسمت ۳

-قسمت دهم کابالا (بخش سوم)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲

-قسمت یازدهم کابالا (بخش چهارم)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲

-قسمت دوازدهم تاریخچه فراماسونری(بخش اول)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲

-قسمت سیزدهم تاریخچه فراماسونری(بخش دوم)

لینک اصلی قسمت ۱ | لینک کمکی قسمت ۱
لینک اصلی قسمت ۲ | لینک کمکی قسمت ۲

 

دانلود مستند فرقه های سری | قسمت سیزدهم : تاریخچه فراماسونری (بخش دوم) 42:10
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت دوازدهم : تاریخچه فراماسونری (بخش اول) 41:05
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت یازدهم : کابالا (بخش چهارم) 40:19

 

دانلود مستند فرقه های سری | قسمت دهم : کابالا (بخش سوم) 39:32
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت نهم : کابالا (بخش دوم) 42:22
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت هشتم : کابالا (بخش اول) 41:53
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت هفتم : شوالیه های مالت 42:31
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت ششم : شوالیه های معبد 40:52
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت پنجم : فرقه های سری و معبد حضرت سلیمان 42:58
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت چهارم : فرقه های سری از مصر باستان تا فراماسونری (بخش دوم) 39:38
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت سوم : فرقه های سری از مصر باستان تا فراماسونری (بخش اول) 38:32
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت دوم : خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان 40:34
دانلود مستند فرقه های سری | قسمت اول : فرقه های سری 59:40