کفاشيان درباره بستن مچ بندهاي سبز از سوي برخي بازيکنان تيم ملي در بازي مقابل کره جنوبي گفت: من هيچ تماسي با کره نداشتم و علت آن را هم نمي دانم. اين موضوع را بايد از بازيکنان تيم ملي پرسيد.

 

اما، گويا نماينده فيفا درباره انگيزه بازيکنان و سياسي بودن آن شبهاتي را مطرح کرده است چرا که اگر هدف بازيکنان از اين کار نشان دادن يک نماد مذهبي يا سياسي بوده باشد، برخلاف بند شش اساسنامه فيفا بوده و احتمال دارد فيفا با اين بازيکنان برخورد کند.

کفاشيان درباره بستن مچ بندهاي سبز از سوي برخي بازيکنان تيم ملي در بازي مقابل کره جنوبي گفت: من هيچ تماسي با کره نداشتم و علت آن را هم نمي دانم. اين موضوع را بايد از بازيکنان تيم ملي پرسيد.

 

اما، گويا نماينده فيفا درباره انگيزه بازيکنان و سياسي بودن آن شبهاتي را مطرح کرده است چرا که اگر هدف بازيکنان از اين کار نشان دادن يک نماد مذهبي يا سياسي بوده باشد، برخلاف بند شش اساسنامه فيفا بوده و احتمال دارد فيفا با اين بازيکنان برخورد کند.