همكار خارجه نشين نشريات زنجيره اي تاكيد كرد اصلاح طلبان به هاشمي خيانت كردند و اكنون مي خواهند از او استفاده كنند.

كامليا - الف كه زماني با روزنامه فائزه هاشمي (زن) همكاري مي كرد و به مصاحبه با كساني نظير بيوه شاه معدوم و ابولحسن بني صدر پرداخت، مي نويسد: اصلاح طلباني كه هاشمي را قهرمان مي خوانند، در دوره خاتمي او را در انظار مورد تمسخر قرار دادند و به او خيانت كردند.

وي مي افزايد: اصلاح طلبان يك دهه پيش توهين و افتراهايي به هاشمي نسبت دادند. همه بخاطر مي آورند كه چگونه در اواخر دهه هفتاد، دو روزنامه نگار برجسته [!؟] آقاي اكبر گنجي و عمادالدين باقي با نوشتن كتابهاي «عاليجناب سرخ پوش» و «عاليجناب خاكستري» حيثيت هاشمي را نشانه گرفتند و او را مسئول قتلهاي زنجيره اي دانستند. اين كتابها دست به دست مي چرخيد و نوشته هاي آن دهان به دهان تكرار مي شد. او مردي تشنه قدرت و مرموز خوانده شده بود كه مي توانست انتقامهاي سنگدلانه اي از مخالفين خود بگيرد. هاشمي اين نوشته ها را خواند و ساكت ماند و دوازده سال طول كشيد تا همين جماعت بار ديگر او را قهرمان بخوانند و خانه اش را دق الباب كنند.

گفتني است چند سال پيش، اين خبرنگار زنجيره اي به همراه عطريانفر و چند نفر ديگر با جورج سوروس (سرمايه گذار انقلاب هاي مخملي) در منزل وي ملاقات كرده بودند.