عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: با توجه به طرح تصويب شده يك فوريتي مجازات براي دكتر و مهندس‌هاي تقلبي در صحن علني مجلس و تصويب اين طرح در كميسيون آموزش قطعاً اين طرح در صحن علني نيز به تصويب كل نمايندگان خواهد رسيد.

 

 عليرضا سليمي افزود: تصويب اين طرح باعث نظام‌مندشدن مدارك و مدارج علمي مي‌شود و شرايطي به‌وجود مي‌آورد كه بعضي افراد به‌جاي بيكاري به دنبال كسب علم و دانش خواهند رفت.

 

 سليمي اظهار داشت: القاب و عناوين تقلبي دكتر و مهندس زيان‌هاي زيادي به كشور و مناصب شغلي وارد مي‌كند لذا با تصويب اين طرح از استفاده نابجا از اين عناوين جلوگيري خواهد شد.