شلتاق بازي هاي دن كيشوت فراري اصلاح طلبان صداي عناصر ضدانقلاب مقيم خارج را هم درآورد. طرح ادعاهاي گنده و مضحك از سوي اكبر - گاف باعث شد تا مهشيد اميرشاهي از همكاران روزنامه صهيونيستي آيندگان تأكيد كند او را يابو برداشته است!

اميرشاهي در واكنش به لفاظي ها و معركه گيري هاي اكبر گاف در نيويورك، وي را آدمي كم مايه كه هندوانه زير بغلش مي گذارند و گنده اش مي كنند معرفي مي كند و مي نويسد: من قصد انتقاد از اين آقا را كه روزنامه نگاري با تحصيلات ناچيز است، ندارم. انتقاد من متوجه كساني است كه سبب شده اند او را يابو چنان بردارد كه از تعيين نوع پرچم تا تعريف جنايت عليه بشريت را برعهده بگيرد بي آن كه اطلاع يا سوادي داشته باشد.

اين عنصر ضد انقلاب همچنين با اشاره به پيشنهاد اين آقاي دن كيشوت مبني بر راه ندادن رئيس جمهور ايران به اجلاس سازمان ملل نوشت: چنين پيشنهادي درباره كشوري كه در سازمان ملل عضويت و رسميت دارد، چه مفهومي دارد؟ مگر سازمان ملل «ديسكوتك» يا كلوب گلف است كه هر كس را خواستند راه بدهند و هر كس را نخواستند راه ندهند؟ مشكل اين نيست كه چرا چنين مطالب سستي از سوي اكبر ]گاف[ منتشر مي شود. از اين قبيل نوشته ها ماهي چند عدد از سوي گروه هاي مختلف پخش مي شود و قابل اعتنا هم نيست. مشكل اين است كه كساني چنين متوني را نخوانده امضا كنند.

اكبر گاف در چند ساله پس از دوم خرداد مورد توجه ويژه احزاب و مطبوعات افراطي -نظير حزب مشاركت و كساني چون سعيد حجاريان -قرار گرفت اما پس از فرار از كشور و تشديد تندروي هايش كه عملاً دست افراطيون را رو مي كرد، به حاشيه افتاد و به همين دليل اكنون خيال مي كند با گنده گويي هاي بيشتر مي تواند مورد توجه ضد انقلاب مقيم خارج كه خود سر همديگر را مي تراشند، واقع شود.